Algemene Voorwaarden

I. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Advocaat: de onafhankelijke advocaat die voor eigen rekening en risico praktijk voert en die uitdrukkelijk op eigen titel met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit.
B. Opdrachtgever: de contractspartij van de advocaat.
C. Het kantoor: de locatie waar de op eigen titel praktiserende advocaat praktijk voert en met het kantoor slechts onder een gezamenlijke naam naar buiten treedt.
D. Honorarium: de financiële vergoeding (tijd evenredig of anderszins) exclusief verschotten en 5% kantoorkosten die de advocaat voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
E. Verschotten: de kosten die de advocaat in het belang en de noodzaak van de uitvoering van de opdracht dient te maken.
F. Kantoorkosten: de vaste opslag van 5% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.
G. E&R advocaten: kantoorcombinatie tussen de advocaten, mr. S. Ettalhaoui en mr. P.W. van Rijmenam-van Oosterom. De desbetreffende advocaten zijn uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen of nalaten. Zij voeren de advocatenpraktijk voor eigen rekening en risico.

II. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door de advocaten van E&R Advocaten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

III. Overeenkomst van opdracht

A. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de advocaat is aanvaard.
B. De opdrachtgever stemt ermee in dat onder bijzondere omstandigheden de advocaat de opdracht onder zijn of haar verantwoordelijkheid laat waarnemen door een kantoorgenoot, zijnde een advocaat. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

IV. Uitvoering en duur van de opdracht 

A. De duur van een opdracht is mede afhankelijk van de reactie van de wederpartij en de eventuele rechtsprekende instanties.
B. De advocaat zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat de onderdelen van zijn/haar werkzaamheden onder zijn/haar verantwoordelijkheid en toezicht door een advocaat of indien mogelijk en toegestaan door het personeel van het kantoor mag laten uitvoeren.
C. Bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden zal de advocaat zich alleen door de belangen van de opdrachtgever laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de advocaat van E&R advocaten handelen op een wijze zoals een behoorlijk advocaat betaamt.
D. Indien de advocaat van E&R advocaten het verantwoord en/of wenselijk acht, dat hij/zij bij de uitvoering van de werkzaamheden zich door anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) laat bijstaan, dan zal de advocaat dat niet doen dan na de verkregen (schriftelijke) toestemming van de opdrachtgever. De advocaat zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang van en wijzigingen in de zaak.
E. De advocaat behoudt zich het recht voor om separaat kosten in rekening te brengen voor het kopiëren en verzenden van omvangrijke dossiers ten behoeve van de opdrachtgever.

V. Opzeggen van de opdracht

A. De opdrachtgever kan de opdracht ten alle tijde opzeggen.
B. De advocaat kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en tenzij de advocaat op redelijke gronden niet bereid is de opdracht ingevolge de wens van de opdrachtgever uit te voeren.
C. In geen van beide gevallen bestaat aanspraak op restitutie van de door de opdrachtgever reeds gedane betalingen, behoudens uitzonderingen.

VI. Financiële afspraken

A. Met de opdrachtgever zal worden nagegaan of hij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de overheid. De advocaat zal namens de opdrachtgever een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal de opdrachtgever en de advocaat afzonderlijk schriftelijk bericht toezenden of de opdrachtgever in aanmerking komt voor een zogeheten toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand stelt in dat geval een te betalen eigen bijdrage vast. De opdrachtgever is de eigen bijdrage verschuldigd aan de toegevoegde advocaat.
B. Wat de hoogte van de eigen bijdrage voor de opdrachtgever zal zijn, is gelet op het inkomen en vermogenspositie, bij aanvang van een zaak vaak nog niet duidelijk. De advocaat kan slechts een inschatting maken op basis van door de opdrachtgever verkregen informatie over zijn inkomen, vermogen en de aard van de zaak.
C. De Raad voor Rechtsbijstand kan besluiten de toevoeging niet verlenen. De advocaat zal de werkzaamheden dan uitvoeren op betalende basis. Het honorarium van mr. S. Ettalhaoui bedraagt € 200,- per uur exclusief 21% BTW en (5% kantoorkosten), belaste en onbelaste verschotten worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht. Het honorarium van mr. P.W. van Rijmenam-van Oosterom bedraagt € 200,- per uur exclusief 21% BTW, (5% kantoorkosten), belaste en onbelaste verschotten worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht. De kantoorkosten hebben betrekking op portokosten, telefoon-, fax-, en kopieerkosten etc. Verschotten zijn de voor de opdrachtgever eventueel gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten. Een declaratie dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, komen alle in redelijkheid gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever.
D. De Raad voor Rechtsbijstand kan na een hercontrole de verleende toevoeging herzien. Zelfs na jaren kan er nog een controle plaatsvinden naar of de gegevens van de opdrachtgever overeenkomen met de definitieve bekende gegevens bij de Belastingdienst. Met deze mogelijkheid dient de opdrachtgever rekening te houden. De advocaat is daarvoor niet aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich ook te vergewissen dat de Raad voor Rechtsbijstand achteraf kan bepalen dat de opdrachtgever op basis van het behaalde resultaat in een procedure waar rechtsbijstand is verleend de toegekende vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand aan de advocaat terug zal moeten worden betaald door de opdrachtgever.

VII. Betaling

A. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de advocaat of de daarmee betreffende gelieerde stichting Beheer Derdengelden gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
B. Betaling van de declaratie van de advocaat dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
C. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met het minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de opdrachtgever. E&R Advocaten is gerechtigd de nakoming van zijn/ haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
D. Betaling van facturen geschiedt zoveel mogelijk giraal. Contante betalingen dienen te worden vermeden. behoudens de op de voorgeschreven wijze zoals neergelegd in de bepaling van de Verordening op de Advocatuur.

VIII. Aansprakelijkheid

A. E&R advocaten is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht.
B. De aansprakelijkheid van E&R advocaten jegens opdrachtgever(s) en derden, voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
C. Bij het inschakelen van derden door de advocaat, zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter door eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
D. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de advocaat aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door de advocaat bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken uitgezonderd.
E. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de advocaat en/of van hem/haar leidinggevende ondergeschikte.
F. De aansprakelijkheid van één van de advocaten is voor eventuele beroepsfouten in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

IX.  Bewaartermijn dossiers

A. De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn kunnen de dossiers door E&R Advocaten vernietigd worden. Van de minimale bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is E&R Advocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.
B. Stukken in strafzaken worden conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak geretourneerd aan het desbetreffende gerecht, dan wel vernietigd.

X. Klachten– en Geschillenregeling Advocatuur

E&R advocaten neemt deel aan de Geschillenregeling Advocatuur en heeft een interne klachtenregeling die op de website van E&R Advocaten uitgebreid staat beschreven. De opdrachtgever kan desgewenst om een exemplaar van de klachtenregeling verzoeken bij ons secretariaat. De opdrachtgever kan de klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur in Den Haag, die deze zal behandelen overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit Reglement voorziet in bindend advies in geschillen met de particuliere opdrachtgever.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam, Postbus 57590, 1040 BL Amsterdam, tel. 020 – 589 60 39, fax. 020 – 589 60 01.

XI. Toepasselijk recht

Op de opdracht tussen de opdrachtgever en E&R Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen bij een eventueel geschil.