Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN E&R ADVOCATEN

I Definities

 1. E&R Advocaten: E&R Advocaten is de eenmanszaak van mr. S. Ettalhaoui (kvk nr. 54049091). E&R Advocaten heeft een samenwerking met P.W. van Rijmenam-van Oosterom (kvk nr. 55794645) en mr. S. Ben Tarraf (kvk nr. 58847618) die beide handelen onder de naam E&R Advocaten. Gezamenlijk vormen de drie eenmanszaken een kantorencombinatie met als doel het beoefenen van de advocatuur. In deze algemene voorwaarden wordt met E&R Advocaten gedoeld op deze gecombineerde advocatenpraktijk. De betreffende advocaten zijn uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen of nalaten. Zij voeren de advocatenpraktijk voor eigen rekening en risico. Het betreft geen samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur (hierna te noemen: Voda).
 2. Het kantoor: de locatie waar de op eigen titel praktiserende advocaat praktijk voert en met het kantoor slechts onder een gezamenlijke naam naar buiten treedt. Voor de uitvoering van de opdracht en al hetgeen daaruit voortvloeit kiest het kantoor domicilie aan de Kinkerstraat 23 H (1053 DC) te Amsterdam.
 3. De advocaat: één van de advocaten verbonden aan E&R Advocaten. De volgende advocaten handelen onder de naam E&R Advocaten: mr. S. Ettalhaoui, mr. P.W. van Rijmenam-van Oosterom, mr. N. Saidi (is verbonden aan mr. S. Ettalhaoui), mr. C. Crince Le Roy (is verbonden aan mr. S. Ben Tarraf) en mr. S. Ben Tarraf. De advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten.
 4. De cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de advocaat een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijd evenredig of anderszins) exclusief verschotten en 6% kantoorkosten die de advocaat voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 6. Verschotten: de door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten, leges, kosten voor deskundigen en reiskosten.
 7. Kantoorkosten: de vaste opslag van 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.

II Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten daaronder inbegrepen) die worden uitgevoerd door de advocaat.
 2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van de Stichting Beheer Derdengelden van Advocaat mr. S. Ettalhaoui (inclusief haar bestuurders) en eenieder die bij E&R Advocaten werkzaam is of op andere wijze aan E&R Advocaten verbonden is en eenieder die door de advocaat wordt ingeschakeld, en eenieder voor wiens handelen of nalaten de advocaat aansprakelijk kan zijn.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 6. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 7. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
 8. De advocaat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de cliënt niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 9. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen via de website www.er-advocaten.nl en wordt op eerste verzoek kosteloos via de e-mail toegezonden.

III Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze schriftelijk door de advocaat is aanvaard.
 2. De overeenkomst van opdracht wordt nimmer gesloten met de advocaat persoonlijk.
 3. Alle opdrachten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht (opdrachtbevestiging) met de advocaat.
 4. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat de opdracht onder zijn/haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één of meer advocaten van E&R Advocaten, of zonodig door derden in opdracht van de advocaat. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de cliënt dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 5. De advocaat verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis, en met de nodige voortvarendheid te behandelen.

IV Uitvoering van de opdracht

 1. De advocaat zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij een eventuele selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. De op de advocaat rustende verplichting strekt niet verder dan tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege de advocaat verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van de advocaat kan worden verlangd. De advocaat staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

V Declaratie

 1. Bij aanvang van de opdracht worden de financiële consequenties daarvan besproken, voor zover dan te overzien. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de besteden tijd, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd aan de advocaat, tenzij op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) wordt opgetreden.
 2. De advocaat is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen aan de prijsontwikkelingen en tevens tussentijds aan het aantal opgebouwde ervaringsjaren van de betreffende advocaat-stagiaire/advocaat medewerker. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
 3. Het honorarium van mr. S. Ettalhaoui is € 290,– per uur exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. Belaste en onbelaste verschotten worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.
 4. Het honorarium van mr. P.W. van Rijmenam van Oosterom is € 250,– per uur exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. Belaste en onbelaste verschotten worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.
 5. Het honorarium van mr. N. Saidi is € 245,– per uur exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. Belaste en onbelaste verschotten worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.
 6. Het honorarium van mr. C. Crince Le Roy is € 295,– per uur exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. Belaste en onbelaste verschotten worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.
 7. Het honorarium van mr. S. Ben Tarraf is € 345,– per uur exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. Belaste en onbelaste verschotten worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.
 8. Door de advocaat ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten, zullen aan de cliënt in rekening worden gebracht, ook indien deze gebruikt maakt van een toevoeging en de verschotten op basis van die toevoeging niet voor vergoeding in aanmerking komen.
 9. De advocaat behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden, dan wel de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten door de advocaat in redelijkheid te bepalen voorschotten door de cliënt worden betaald. De ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met tussentijdse afrekeningen of met de einddeclaratie. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan wordt dit bedrag binnen veertien dagen aan de cliënt gerestitueerd.
 10. Er wordt gedeclareerd in eenheden van zes minuten. Werkzaamheden die korter duren dan zes minuten worden afgerond op zes minuten. Declaraties zijn voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten.
 11. Reiskosten worden doorbelast tegen € 0,28 per kilometer. Parkeerkosten worden separaat doorbelast tegen de gemaakte kosten. Kosten van openbaar vervoer worden doorbelast voor het tarief van eerste klas. Reistijd wordt doorbelast tegen 50% van het overeengekomen honorarium, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 12. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand en het te declareren bedrag hoger is dan € 250,-, tussentijds in rekening worden gebracht door de advocaat.
 13. Bijzondere afspraken gelden alleen indien deze door de advocaat schriftelijk zijn bevestigd en gelden alleen voor de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht.

VI Raad voor Rechtsbijstand

 1. De advocaat wijst de cliënt, indien hij hiervoor in aanmerking komt, op de mogelijkheid van het aanvragen van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). De cliënt mag te allen tijde van deze mogelijkheid afzien. In dat geval bevestigt de advocaat schriftelijk dat wordt afgezien van het aanvragen van een toevoeging en dat een honorarium zal worden toegepast.
 2. Ingeval een toevoeging wordt aangevraagd, wordt die aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) beoordeeld aan de hand van het belastbaar inkomen en vermogen van de cliënt van twee jaar geleden. Wordt een toevoeging verstrekt, dan betaalt de cliënt een eigen bijdrage (vastgesteld door de RvR) aan de advocaat.
 3. De cliënt verklaart zich ermee bekend dat indien de advocaat namens hem/haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de cliënt (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 4. Excessieve andere kosten worden doorbelast aan de cliënt. Hierbij kan worden gedacht aan kosten in verband met koeriersdiensten, aangetekende verzending of kopieerkosten in geval van meer dan vijftig pagina’s.
 5. De advocaat is gerechtigd om zijn/haar werkzaamheden eerst te starten nadat de toevoeging door de RvR is toegekend en de eigen bijdrage alsmede een eventueel voorschot op de te betalen griffierechten door de cliënt aan de advocaat is voldaan.
 6. Indien de cliënt niet voor een toevoeging in aanmerking komt of de toevoeging wordt ingetrokken (bijvoorbeeld in verband met de financiële opbrengst van de zaak), dan worden de werkzaamheden op declaratiebasis in rekening gebracht, zie hiervoor het honorarium van de advocaat in het voorgaande artikel (V declaratie). De cliënt verklaart zich ermee bekend dat in dit geval de kosten van de deurwaarder en een hoger griffiegeld eveneens in rekening worden gebracht.
 7. De RvR kan jaren na afgifte van een toevoeging een hercontrole uitvoeren. Het inkomen van de cliënt wordt dan nog een keer gecontroleerd door de RvR als zijn inkomensgegevens ten tijde van de aanvraag nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. De RvR is dan bij de aanvraag uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens. Bij de hercontrole controleert de RvR of het inkomen en vermogen van de cliënt inmiddels definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Als blijkt dat dit het geval is dan neemt de RvR een nieuw besluit. Dit kan tot gevolg hebben dat een eerdere verleende toevoeging wordt herzien. Dit kan drie gevolgen hebben: 1. de eigen bijdrage blijft gelijk; 2. de cliënt krijgt geld terug en 3. de cliënt moet betalen (de eigen bijdrage wordt hoger of wanneer de cliënt niet meer in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand heeft dit tot gevolg dat de cliënt de werkzaamheden van de advocaat alsnog zelf betaald).
 8. Als de cliënt in voorlopige hechtenis is genomen, wordt op last van de rechter of op aanwijzing van het openbaar ministerie een toevoeging verstrekt. Deze verstrekking vindt plaats zonder toetsing van het inkomen en vermogen. In het geval dat de cliënt onherroepelijk wordt veroordeeld, zal het inkomen en vermogen alsnog worden getoetst. De RvR vraagt dan de financiële gegevens, van twee jaar voor het moment dat de toevoeging is verstrekt, op bij de belastingdienst. De totale subsidie wordt door de RvR van de cliënt teruggevorderd als het inkomen en/of vermogen hoger is dan toegestaan.
 9. De RvR stelt wederom een eigen bijdrage vast als extra uren worden toegekend in een bewerkelijk zaak en de cliënt niet gedetineerd is.

VII Betaling

 1. Declaraties dienen zonder opschorting of verrekening binnen de op de declaratie vermelde termijn te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend.
 2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de advocaat gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op grond van de toepasselijke regelgeving toegestane maximum) tegen behoorlijk bewijs van betaling, leidt tot kwijting van de cliënt.
 3. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de cliënt is de advocaat gerechtigd voor of van de cliënt  ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan de advocaat verschuldigd is.
 4. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, met een minimum van 15 % van het openstaande saldo, en minimaal € 250,– bedragende, ten laste van de cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 5. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de advocaat weigeren om aan te vangen met de werkzaamheden dan wel de werkzaamheden met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van E&R Advoccaten of de advocaat kan leiden.
 6. In geval van niet (tijdige) of onvolledige betaling behoudt de advocaat zich het recht voor om het dossier van de cliënt onder bepaalde omstandigheden onder zich te houden totdat de openstaande facturen zijn voldaan dan wel de cliënt op adequate wijze passende zekerheid heeft gesteld middels een depotstorting bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten.
 7. Enige betaling die door de cliënt wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke renten, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaraties.
 8. Betaling van facturen geschiedt zoveel mogelijk giraal. Contante betalingen dienen te worden vermeden behoudens op de voorgeschreven wijze zoals neergelegd in de Voda.

VIII Aansprakelijkheid

 1. De advocaat beschikt over een beroepsaanprakelijkheidsverzekering bij AON, gevestigd aan de Paalbergweg 2-4 te (1105 AG) Amsterdam.
 2. De aansprakelijkheid van E&R Advocaten en allen die daar werkzaam zijn voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te ’s-Gravenhage, daaraan stelt.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in het betreffende kalenderjaar aan de cliënt gefactureerde en door deze betaalde bedrag aan honorarium, met een maximum van € 10.000,-.
 4. Bij het inschakelen van derden, niet aan het kantoor verbonden hulppersonen, zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. E&R Advocaten is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden.
 5. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid dan wel opzet van de advocaat. De toepasselijkheid van art. 6:76 BW is uitgesloten.
 6. De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 7. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van cliënt jegens de advocaat, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de advocaat.
 8. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval schriftelijk en gemotiveerd aanhangig te worden gemaakt binnen twee jaar nadat de cliënt dan wel de benadeelde derde bekend is met de schade en vermoedt dan wel kan vermoeden dat E&R Advocaten/de advocaat daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

IX Inschakeling van derden

 1. De advocaat is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de cliënt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de advocaat.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de cliënt willen beperken, verklaart de cliënt nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan de advocaat tevens de bevoegdheid en de instemming van de cliënt inhoudt richting de advocaat om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

X Relatie cliënt-advocaat

 1. Door het verstrekken van de opdracht gaat cliënt ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden opgenomen in het digitale systeem van de advocaat, dat vanzelfsprekend valt onder het wettelijke beroepsgeheim van de advocaat.
 2. De cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door de advocaat verlangde informatie, te verstrekken aan de advocaat. De cliënt staat in voor de juistheid en de volledigheid van alle door hem aan de advocaat verstrekte informatie.
 3. De advocaat is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van de opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van de advocaat niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.
 4. Elke advocaat is op grond van zijn verschoningsrecht gerechtigd en verplicht verschafte gegevens en informatie geheim te houden. Deze verplichting geldt niet indien er een wettelijke plicht of beroepsplicht geldt tot openbaarmaking. De advocaat zal zich ongeacht het standpunt van de cliënt beroepen op zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht.
 5. De advocaat is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te beëindigen indien de overeenkomst naar het inzicht van de advocaat niet te verenigen is met de Gedragsregels voor Advocaten of overige verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, dan wel indien cliënt uitdrukkelijk verzochte informatie niet verschaft, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens de advocaat niet nakomt of anderszins de advocaat belemmert in de uitoefening van de opdracht.
 6. De advocaat kan zich zowel in als buiten rechte laten vervangen door een andere advocaat. Cliënt geeft daarvoor op voorhand toestemming. Van deze mogelijkheid zal terughoudend gebruik worden gemaakt. Ondermeer maar niet limitatief vakanties, ziektes, dubbele agendering door gerechtelijke instanties of overmacht anderszins kunnen reden vormen voor de advocaat om zich te doen vervangen. Hierover wordt, voor zover mogelijk, vooraf overleg gevoerd met de cliënt. Voor de vervangende advocaat wordt hetzelfde tarief in rekening gebracht als het tarief van de advocaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 7. De cliënt geeft de advocaat uitdrukkelijk toestemming om daar waar dat naar inzicht van de advocaat wenselijk is de pers te woord te staan en te informeren.

XI Beëindiging

 1. Zowel de advocaat als de cliënt kunnen de overeenkomst van opdracht beëindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
 2. Wanneer de advocaat besluit een hem verstrekte opdracht neer te leggen, zal hij dat op zorgvuldige wijze te doen en zal hij ervoor zorg dragen dat zijn cliënt daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt.
 3. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezig, van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek van de cliënt worden teruggegeven. Indien originele stukken worden geretourneerd aan de cliënt dan zal de advocaat hiervan een kopie achterlaten in het dossier. Beleid is echter om daar waar mogelijk geen originele stukken van de cliënt in het dossier te bewaren en te volstaan met een kopie.
 4. Het dossier zal vervolgens vijf jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Daarna kan het dossier zonder bericht worden vernietigd.
 5. Dossierstukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd. E&R Advocaten verwijst hierbij naar de Voda.

XII Kantoorklachtenregeling

 1. E&R advocaten heeft een klachtenregeling die op de website van E&R Advocaten staat vermeld. De cliënt kan desgewenst om een exemplaar van de klachtenregeling verzoeken. Indien bespreking met de desbetreffende advocaat in geval van een geschil met de advocaat over de uitvoering van de werkzaamheden geen oplossing biedt, treedt deze klachtenregeling in werking.
 2. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam, Postbus 57590, 1040 BL Amsterdam, tel. 020 – 589 60 39, fax. 020 – 589 60 01.

XIII Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

 1. De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat de advocaat op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna te noemen: Wwft), alsmede de daarbij behorende besluiten, regelingen en richtsnoeren, verplicht is om in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
 2. De cliënt is ermee bekend dat de advocaat krachtens de Wwft verplicht kan zijn de cliënt te identificeren en de identificatie dient te verifiëren. De cliënt dient hieraan telkens en volledige medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. De advocaat zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.
 3. De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van de advocaat en doet afstand van ieder recht de advocaat strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van de advocaat in overeenstemming met zijn/haar wettelijke verplichtingen.

XIV Toepasselijk recht

 1. Op de opdracht tussen de cliënt en de advocaat is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
 2. Onverminderd het voor de advocaat geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.