Privacy

Privacyverklaring E&R Advocaten

E&R Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) of vreemdelingennummers, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens E&R Advocaten verwerkt. E&R Advocaten is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons hebt verstrekt, maar daarnaast kunnen wij ook via derden persoonsgegevens van u verkrijgen. Dat kunnen onder andere wederpartijen zijn, of het Openbaar Ministerie (strafdossiers en justitiële documentatie), rechtbanken, openbare bronnen, of behandelde artsen of andere zorgverleners – uiteraard alleen nadat u daartoe een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging hebt gegeven. E&R Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Soms moeten wij ook persoonsgegevens verwerken van een eventuele (fiscale) partner. Dit gebeurt veelal bij een toevoegingsaanvraag.

Waarom verwerkt E&R Advocaten uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om de volgende redenen: – u heeft E&R Advocaten toestemming gegeven voor de verwerking;
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van de opdracht die we met u hebben gesloten;
– de verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting;
– E&R Advocaten heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking.

Waarvoor gebruikt E&R Advocaten uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
– het uitvoeren van de aan ons verstrekte opdracht;
– het nakomen van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Zo zullen we persoonsgegevens zoals naam en soms ook adres moeten vermelden in processtukken of in 2 overeenkomsten of in correspondentie met de wederpartij. Ook wanneer we een andere advocaat zouden vragen om waar te nemen of wanneer we een aanvraag voor gefinancierde rechtstand of een deskundigenonderzoek doen, zullen we persoonsgegevens moeten delen.

Daarnaast zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Met de derde partij die namens en in opdracht van E&R Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Voor onze dossieradministratie maken wij gebruik van de diensten van AdvocaatCentraal (Central Services B.V. gevestigd te Baarn).

Bijzondere persoonsgegevens
Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Beveiliging van persoonsgegevens
E&R Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval E&R Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal E&R Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Het bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelging is vereist.

Uw persoonsgegevens in enge zin (naam en adres) blijven in beginsel bewaard in onze dossieradministratie. Dit is van belang omdat we geen zaken mogen behandelen waarbij we tegenover een voormalige cliënt komen te staan. We moeten bij het aannemen van een nieuwe zaak dus kunnen verifiëren dat u niet de wederpartij bent.

Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezig, van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek van de cliënt worden teruggegeven. Indien originele stukken worden geretourneerd aan de cliënt dan zal de behandelend advocaat hiervan een kopie achterlaten in het dossier.

Het dossier zal vervolgens vijf jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Daarna kan het dossier zonder bericht worden vernietigend.

Dossierstukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd. E&R Advocaten verwijst hierbij naar de Verordening op de advocatuur.

Welke rechten heeft u?
Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens of verwijdering van uw persoonsgegevens of tot intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen naar E&R Advocaten, Kinkerstraat 23 H, 1053 DC te Amsterdam, tel. nr. 020-2159000, e-mail info@er-advocaten.nl. U ontvangt dan binnen vier werken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.

E&R Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij aan uw verzoek als betrokkene geen (volledige) uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijn. Een klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies op website
Wij plaatsen geen cookies op onze website. Aanpassing privacy statement E&R Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.er-advocaten.nl.